Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

 

Follow the story - applied storytelling
as a motivation and encouraging strategy in adult education – APSTELL

 

 

W okresie od 01.09.2017 do 28.02.2019 Fundacja Addenda realizuje międzynarodowy projekt "Podążaj za opowieścią - stosowana sztuka opowieści jako strategia motywacyjna i aktywizująca w edukacji dorosłych - APSTELL" ("Follow the story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education - APSTELL") dofinansowany ze środków programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne.

The project "Follow the story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education - APSTELL", funded with support from the Erasmus+ programme, KA 2, Strategic Partnership, is organised by the Addenda Foundation from 01.09.2017 to 28.02.2019.

 

Celem projektu jest wprowadzenie praktycznej/stosowanej sztuki opowieści jako narzędzia w budowaniu skutecznych strategii aktywizacji i motywowania osób dorosłych z terenów wiejskich, z niskimi kwalifikacjami, do podejmowania działań edukacyjnych.

The project goal is to introduce applied storytelling as a tool to develop effective strategies which will encourage and motivate low-qualified adults from rural regions to participate in non-formal learning.


Partnerstwo projektu składa się z trzech organizacji, posiadających bogate i uzupełniające się doświadczenie w edukacji dorosłych, działających w zróżnicowanych obszarach wiejskich: (1) w rejonach sąsiadujących z dużym centrum kulturalnym i edukacyjnym; (2) w turystycznych regionach wiejskich oraz (3) na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich, o słabej infrastrukturze i utrudnionym dostępie do jakichkolwiek usług.

The project Partnership consists of three organizations, possessing rich and complementary experience and expertise in adult education, which operate in diverse rural regions: (1) in areas close to the big cultural and educational centre; (2) in touristic rural regions; (3) in remote areas with poor infrastructure and hindered access to any services.


Naszymi partnerami w tym projekcie są:

Our Partners in this project are:

 

 

 

Rural Partnership Selija – Łotwa / Latvia

 

 

 


Tradicne ludove umelecke remesla – Słowacja / Slovakia

 

 

 


W ramach projektu zostanie opracowany podręcznik dla edukatorów i działaczy z obszarów wiejskich, zawierający wiele przydatnych informacji, konkretnych propozycji, pomysłów i narzędzi dotyczących wykorzystania sztuki opowieści w konstruowaniu strategii i metod motywowania i aktywizacji edukacyjnej dorosłych, w szczególności z niskimi kwalifikacjami.

Przygotowanie podręcznika będzie realizowane poprzez przeprowadzenie szeregu działań lokalnych i zajęć pilotażowych testujących opracowywane przez nas rozwiązania.

In the scope of the project we plan to develop a manual for rural educators and activists. It will include a lot of useful information, concrete propositions, ideas and tools for applying storytelling in development of motivating and activating strategies and methods in adult education.

The manual development will be realized through performing number of local actions and pilot activities testing solutions prepared by us.Osiągane rezultaty i postępy w projekcie będziemy omawiać podczas czterech spotkań międzynarodowych odbywających się w kluczowych momentach realizacji projektu, organizowanych kolejno w Polsce, na Łotwie, na Słowacji i na zakończenie projektu - ponownie w Polsce.

The project progress and its results will be discussed during four transnational meetings, taking place in crucial points of the project realization. They will be organized in turns in partner countries; in Poland, Latvia, Slovakia and the final one - in Poland again.


W końcowej fazie projektu, w każdym z krajów partnerskich zorganizowane zostaną wydarzenia upowszechniające - seminaria dla edukatorów i działaczy z obszarów wiejskich, przybliżające im tematykę projektu i zachęcające do wykorzystywania stworzonego podręcznika.
Projekt zakończymy zorganizowaniem w Krakowie międzynarodowej konferencji pod hasłem "Z opowieścią poprzez uczenie się" ("With stories through learning") na którą zaprosimy europejskich edukatorów osób dorosłych, działaczy kulturalnych i społecznych, opowiadaczy oraz wszystkich zainteresowanych problematyką stosowanej sztuki opowieści .

During the final phase of the project, in each partner country, the dissemination events will be organized. There will be seminars for rural educators and activists, presenting the project and its topic and encouraging to use the manual.
The final element of the project will be the international conference "With stories through learning" addressed to European adult educators, cultural and social activists, storytellers and all people interested in applied storytelling.By dowiedzieć się więcej o przebiegu projektu - kliknij tutaj!

To learn more about the project - click here!

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.